Par mums

Izglītības iestāde īsteno:

 • pamatizglītības programmu 1.-9.klasei;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • pirmsskolas izglītības programmu.

Pirmsskols metodiķis  Inga Kirfa.

Skolā atbalsta personāls – logopēds, medmāsa.

Papildus piedāvājums, aktivitātes, kas nav citās iestādēs:

 • Skola muižā – valsts nozīmes kultūras piemineklī;
 • EKOskola, Mammasdabas vēstniecība; „Zaļā klase”;
 • Sakārtota vide Vilces dabas parkā ar tūrisma dabas taku;
 • Sporta svētki pirmsskolas grupām sadarbībā ar Jelgavas un Tērvetes novadu iestādēm;
 • Metodiskās dienas, mācību priekšmetu olimpiādes, sporta, draudzības pasākumi, semināri skolotājiem;
 • Darbojamies Latvijas piļu muižu asociācijā un Lauku ceļotājā;
 • Skolas ēkā atrodas skolas muzejs un pagasta novadpētniecības muzejs (TIP);
 • Skolā ir labiekārtots zobārstniecības kabinets, strādā medmāsa, 300 m attālumā atrodas ģimenes ārsta prakse;
 • Sporta halle nodrošina dažādas fiziskas aktivitātes gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Ziedkalnes SAC iemītniekiem, gan novada uzņēmējiem;
 • Latvijas dejotājiem sporta dejās konkurss „Vilces pavasaris”, biedrības „Laikam līdzi” darbība;
 • Labdarības akcija „No sirds uz sirdi!” un Ģimeņu dienas pasākums;
 • Katra mācību gada noslēgumā izvirzīts un apbalvots „Gada skolēns”, „Gada skolotājs”, „Gada tehniskais darbinieks”;
 • Vecākiem un skolotājiem tiek organizēti kopēji kursi, notiek vecāku konferences un vecāku nedēļas;
 • Skolas vārdu popularizē ārpus novada un pagasta teritorijas folkloras kopa ”Rukūzīte”;
 • Sadarbībā ar skolas absolventi, katru gadu 4.klases labākais skolēns tiek apbalvots ar Goda rakstu un dāvanu karti.

Draudzīgas attiecības starp skolēniem, individuālā pieeja katrai ģimenei, skola atrodas tuvāk dzīvesvietai, iespēja pievērst lielāku uzmanību skolēnu drošībai, vietējie iedzīvotāji ir nodrošināti ar darbavietām.

Vēlam savai skolai: turpināt izglītot vēl daudz zināt gribošu skolēnu, nezaudēt savu mājas siltumu un labestības smaržu, lai tā vēl ilgi darbojas un skolēni ar savu izglītību lepojas!

Lai nemainās tradīcijas un saglabājas vērtības!

Vecāki par skolu

Skola ir ne tikai izglītības iestāde, bet arī kultūras centrs.

Vilcē daudzus gadus ir tradīcijām bagāta, materiāli nodrošināta un kvalitatīvi augstām prasībām atbilstoša izglītošanās iespēja gan pirmsskolas, gan pamatskolas vecuma bērniem. Domājam, ka arī turpmāk jāsaglabā tas, ko mēs uzskatām par šīs skolas stiprajām pusēm:

 • ir bērnu attīstības veicinošs un visām prasībām atbilstošs pirmsskolas grupas iekārtojums, seko pēctecība skolā;
 • tieši nelielais skolēnu skaits klasē ir atbalsts bērniem ar mācīšanās traucējumiem;
 • nelielais skaits klasē dod iespēju visai klasei intensīvi strādāt ar interaktīvām tāfelēm, datoriem, darbiem mājturībā un tehnoloģijā;
 • skola atrodas kultūrvēsturiskā vidē, muižā un muižas parkā, nodarbības notiek arī parkā un “zaļajā klasē”, droša apkārtne;
 • dalība dažādos projektos vides, dabas izglītībā, skolā darbojas EKO skolas programma. Ir iegūts Zaļais karogs;
 • pieejama Mammasdabas vēstniecība;
 • viesiem skolēniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības pulciņos un cita veida ārpusstundu nodarbībās;
 • skolā ir nodrošināta laba ēdināšana;
 • skola atrodas tuvu Vilces pagastā dzīvojošajiem un ir nodrošināts transports nedaudz tālāk dzīvojošajiem bērniem;
 • skolai ir pagasta atbalsts, ir sadarbība ar pagasta pārvaldi.

 

Skolas dalība projektos:

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS ), lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Mērķgrupa: Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei; profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekta īstenošanas laiks: 03.2017. – 12.2022.

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.

Vilces pamatskolā izglītojamie saņem pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs) un ēdināšanas izdevumu kompensācijas.

http://www.pumpurs.lv/

 

Zaļais karogs Piešķirtais sertifikāts447.22 KB