Dokumenti

Vilces pamatskolas nolikums90.50 KB
Grozījumi Vilces pamatskolas nolikumā921.67 KB
Vilces pamatskolas kārtības noteikumi skolēniem 2019./2020.m.g.1.19 MB
Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas grupās940.46 KB
Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā503.04 KB
Par vērtēšanas izmaiņām 2021./2022. mācību gadā17.30 KB
Valsts pārbaudes darbi 9. klasei 2022./2023.m.g.12.46 KB
Mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki un brīvdienu laiki 2022./2023.m.g.383.00 KB
 
Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Vilces pamatskolā1.82 MB
Kārtība par drošas mācību vides organizēšanu569.93 KB
Kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid 19 laikā807.44 KB
Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas situācijā saistībā ar Covid19795.20 KB
Kārtība skolēnu sasniegumu un uzvedības vērtēšanai377.23 KB
Kārtība par Covid 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu2.44 MB
Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes376.25 KB
 
Skolas padomes protokols14.27 KB (2021.g.)
Konkursa  Vilces pamatskolas Gada klase noteikumi818.74 KB
Vilces pamatskolas skolēnu apbalvojuma noteikumi451.32 KB
Vilces pamatskolas prioritātes 2019.2020.m.g180.26 KB
 
Vilces pamatskolas ciklogramma 2022423.36 KB.m.g.
 
Vilces pamatskolas pašnovērtējums ziņojums 2020./2021.m.g.426.03 KB